Vad innebär läkemedelshantering?

Till läkemedelshantering hör ordination, iordningsställande, administrering, beställning, kontroll och förvaring av läkemedel. De verksamheter som omfattas av nedanstående lagar är skyldiga att följa Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelshantering:

  • Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763).
  • Tandvårdslagen (SFS 1985:125).
  • Vaccinationsverksamhet.

Ny författning för läkemedelshantering

Vid första kvartalet år 2017 beslutade Socialstyrelsen att uppdatera sina föreskrifter för hur läkemedel bör hanteras – HSLF-FS 2017:37. Dessa trädde sedan i kraft 1 januari 2018. I och med de nya föreskrifterna blev regleringen ännu hårdare. Något som togs emot varmt av såväl arbetsgivare och arbetstagare inom vårdsektorn. Inte minst från kommunalt håll, där de många delegeringarna varit ett stort problem.

De nya föreskrifterna ställer framförallt högre och tydligare krav vid ordination, iordningställande, administrering och överlämnande av läkemedel. Som exempel får överlåtelse av läkemedelshantering nu endast ske när särskilda krav har uppfyllts.

Läs också:  Vad gör en sjuksköterska?

Vårdgivare är numera skyldiga att fastställa och informera om de förutsättningar som måste råda för att en delegation kan ske. Den ska dessutom alltid grunda sig i patientens behov. Det vill säga vad som är bäst för patienten utifrån dennes nuvarande tillstånd.

Arbetar du exempelvis som sjuksköterska (och därav sköter läkemedelshanteringen) ska din arbetsgivare gett dig tydliga instruktioner för när och hur en delegering får ske. Samma sak gäller för dig eller den som tar över ansvaret.

Varför är detta viktigt?

Läkemedelshanteringen – både nya och gamla föreskrifter – är viktiga ur en mängd perspektiv. Den främsta anledningen till att det finns rutiner för hur läkemedel måste hanteras, är däremot för att stärka patientsäkerheten.

Att kunna erbjuda en maximal patientsäkerhet där (helst) ingen drabbas av skador relaterade till läkemedel, är troligtvis den svenska sjukvårdens allra viktigaste uppgift. Ingen ska behöva drabbas vid läkemedelsskador vid sin kontakt med hälso- och sjukvården!

Vi tar läkemedelshantering på allvar

På Big Care anser vi att en säker läkemedelshantering är av största vikt för en trygg vård. Vi säkerställer därför att samtliga vårdgivare och arbetstagare följer de nya föreskrifterna för hur läkemedel hanteras. Hos oss är du trygg!