PERSONUPPGIFTER

Vår personuppgiftspolicy implementeras till att skydda fysiska personers personuppgifter (PU) i verksamheten. Detta innebär att vi:

informerar om användning och ändamål, respekterar och skyddar de PU vi mottagit,  informerar om individens rätt att: (1) ge och ta tillbaka samtycke gällande PU, (2) begära rättelser och raderingar av PU, (3) begära registerutdrag, (4) invända mot användningen av PU, (5) begära överföring av PU till annan PuA, endast sparar PU för att uppfylla lagkrav så länge som krävs i tid, endast använder PU för andra ändamål med berörd persons samtycke, övervakar vår behandling av PU.

Denna policy är ett åtagande för ledning och övriga medarbetare att behandla personuppgifter enligt denna policy, dokumenterade rutiner samt gällande lagstiftning.

KVALITÉ

I nära samarbete med kunden;

 • Är vi lyhörda för våra kunders önskemål och arbetar situationsanpassat
 • Ger vi snabba leveransbesked,
 • Hittar vi snabbt rätt kandidater för våra kunders uppdrag
 • Agerar och återkopplar vi snabbt vid avvikelser, klagomål och synpunkter
 • Ser vi till att personalen har efterfrågad kompetens och är välplanerad
 • Strävar vi efter kontinuitet genom att erbjuda samma personal på samma ställe
 • Uppträder vi positivt och kommunikativt
 • VD och samtliga medarbetare åtar sig att uppfylla kunders och övriga intressenters krav inklusive tillämpliga lagkrav samt att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet.
 • VD 230208

MILJÖ

Vi på Big Care arbetar för att ständigt skydda miljön, minska vår miljöpåverkan och utveckla vårt miljöarbete genom att;

 • Utvärdera våra miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv och skapa handlingsplaner för att skydda miljön och minimera negativ miljöpåverkan
 • Minska miljöpåverkan från egna transporter genom att i möjligaste mån ta miljöhänsyn vid val av färdsätt samt vid inköp av nya bilar
 • Ta ansvar för vårt avfall genom att källsortera och i möjligaste mån välja miljömärkta produkter vid inköp
 • Utbilda vår personal om hur vi påverkar miljön genom vår verksamhet

Ledningen och varje anställd hos oss åtar sig att;

 • Uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav
 • Bidra till att ständigt förbättra och miljöledningssystemet genom att verka för att uppfylla miljömålen och uppnå en bättre miljöprestanda på våra tjänster.
 • VD 230208

ARBETSMILJÖ

Big Cares målsättning är att ha en bra arbetsmiljö, ett ur ett såväl fysiskt som psykiskt och socialt perspektiv.

Arbetsmiljöfrågorna inom Big Care ska utgöra en integrerad del av det löpande arbetet. Uppkomna arbetsmiljöproblem ska åtgärdas i den omfattning som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Arbetsmiljön ska i möjligaste mån anpassas till medarbetarnas fysiska och psykiska förutsättningar. Medarbetarna ska kunna påverka sin arbetsmiljö och ha god kunskap om riskerna med de arbeten som de utför.

Big Care ska ha en klar fördelning av ansvar för arbetsmiljö/arbetsförhållande.

De löpande arbetsmiljöfrågorna ska hanteras och åtgärdas ute i verksamheten i det dagliga arbetet. Arbetsledningen har ansvaret för sådana arbetsmiljöfrågor som direkt påverkas av de beslut de tar. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en god arbetsmiljö och när resurser och befogenheter inte räcker till, returnera arbetsmiljöansvaret till närmast högre chef.

Varje medarbetare ska visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet, följa givna instruktioner och rutiner samt uppmärksamma och genast rapportera eventuella risker för och hot mot en god arbetsmiljö.

Inför beslut om förändringar i verksamheten ska arbetsmiljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenser bedömas i samråd med de anställda.

Denna policy förverkligas genom samarbete mellan Big Care och de kunder som vi utför bemanningsuppdrag för genom att:

Vi inkluderar arbetsmiljöaspekten i vårt samarbete, helst i vårt skriftliga avtal. Vi säkerställer att vår uthyrda personal introduceras och får ta del av arbetsmiljörisker hos kund. Vi fångar upp och agerar på synpunkter gällande arbetsmiljö från vår uthyrda personal.

 • VD 230208